Fire velforeninger samarbeider for å hindre ytterligere miljøbelastning - Svar fra VAV

Velforeningene i området gjør felles henvendelse til Plan- og bygningsetaten og Vann- og avløpsverket for å hindre mer steinknusing. Oppdatering 14. september 2019: VAV har svart.

I henvendelsen til de to kommunale etatene heter det bl.a.:

Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten (VAV) har startet arbeidet med å bygge ny overføringsledning for drikkevann fra Skullerud vannbehandlingsanlegg til Søndre Nordstrand og Ski. Dette er et omfattende arbeid med stor samfunnsmessig viktighet.

VAV holdt orienteringsmøte om saken på Klemetsrud skole 22. mai 2019. Fjerning, deponering og foredling av masse fra tunnelen ble berørt som tema på møtet. Prosjektledelsen opplyste at de primært ønsket å selge massene direkte til noen som kan benytte dem, men vi forstod det slik at det også kunne være aktuelt med alternativer til dette.

Som naboer til den tidligere tillatte aktiviteten knyttet til mottak, knusing og lagring av stein langs Thomas Ulvens vei, har vi vært tydelig på at dette påfører boområdet vårt uakseptabelt store miljøbelastninger.

Et stort antall biler krysser daglig barnas skolevei ved Shell-stasjonen. Foreldre er svært bekymret for dette.

Dumpingen av stein og ikke minst knusingen gir mye støy.

Steinknusingen er foreløpig stoppet.

Vi er svært opptatt av at det ikke gis tillatelse til ytterligere miljøbelastende aktiviteter i området langs E6 syd for Shell-stasjonen på Mortensrud.

Vårt område har fått mer enn nok.

Vi forutsetter at det ikke vil bli gitt tillatelse dersom det kommer en søknad om lagring/foredling (knusing) av stein fra VAVs tunneldrift i vårt lokalområde, og at vi også blir hørt før en eventuell søknad fremmes for beslutning.

 

I svarbrev fra VAV 13. september 2019 heter det:

Så langt prosjektet kjenner til har ikke entreprenør planer om å bruke området syd for shellstasjonen på Mortensrud.

Entreprenør har vært i dialog med myndighetene for å innhente tilsagn for (mobil) knusing nær riggområdet i Sørliveien, men de har ikke fulgt opp dette. 

Pr. i dag velger entreprenør i stedet å kjøre massene til Mr. Pukk i Enebakkveien, hvilket ikke er en ideell løsning, men kanskje den beste med tanke på de muligheter som foreligger.

Les alt velforeningene har mottatt fra VAV her:

Svarbrevet fra VAV